0 Menu

Obchodní podmínky

O B C H O D N Í    P O D M Í N K Y
 
 
 
I. Preambule
 
1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy, které budou uzavřeny v internetových obchodech společnosti Front Line s.r.o., IČ25115308 se sídlem Kovářská 939/4 (dále jen Prodávající), ve kterých mohou nakupovat jak soukromé osoby - spotřebitelé, tak podnikající osoby a to jak právnické tak fyzické. Přitom jednotlivé internetové obchody provozují uvedené společnosti samostatně, jak dále uvedeno.
 
2. E-shop – www.hot-shop.cz je určen výhradně pro nepodnikající osoby - dále jen Spotřebitel a Prodávajícím je společnost FRONT LINE s.r.o., IČ: 25115308
3. E-shop - www.front-line.cz je určen výhradně pro podnikající osoby, kteří nakupují pro své další podnikatelské účely - dále jen Kupující a Prodávajícím je společnost FRONT LINE s.r.o., IČ: 25115308
 
4. Tyto obchodní podmínky vycházejí z českého právního řádu a to občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ) a jsou závazné pro všechny strany, které vstoupí do závazkového vztahu přes zmíněné e-shopy.
 

II. Všeobecná ustanovení
 
1. Učiněním objednávky Spotřebitel i Kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude je respektovat a při uzavření a naplňování smluvního vztahu se jimi bude řídit.
 

III. Předmět smlouvy a místo plnění
 
1. Předmětem smlouvy je zboží nabízené v e-shopech Prodávajícího, které Spotřebitel či Kupující uvede v internetové objednávce. Přitom podle druhu zboží uvede množství v kusech, nebo váze, velikost balení, množství balení. Spotřebitel či Kupující je povinen vyplnit v internetové objednávce veškeré předepsané náležitosti. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v internetové objednávce.
2. Předmět smlouvy, tedy vybrané zboží je možné převzít osobně v prodejně Prodávajícího na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4, nebo ve skladech frimy na adrese Nehvizdy 25081, Řecká 1 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 14:00 a v Brno - Modřice 66442, Masarykova 118, Areál CHAPEL v čase od 7:00 do 13:00, nebo bude doručeno na adresu uvedenou v internetové objednávce.
 
 
 
IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy Spotřebitelem, cena a dodání
 
1. Prodávající umístěním svého zboží na internetových stránkách e-shopu činí nabídku uzavření kupní smlouvy pro Spotřebitele. Odesláním internetové objednávky Spotřebitelem Prodávajícímu Spotřebitel přijímá tyto obchodní podmínky a dochází k uzavření kupní smlouvy v rozsahu objednávky. Prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy e mailovým potvrzením.
2. Zboží je zpravidla dodáno do 48 hodin od potvrzení objednávky. Spotřebitel určí, zda požaduje doručení zboží na určitou adresu. Doručení se děje buď prostřednictví České pošty, nebo zásilkovou službou PPL, popř. jinou zásilkovou službou, pokud si tento způsob doručení Spotřebitel vyžádá. K ceně zboží, která je stanovena v internetovém e shopu se připočítává balné a poštovné dle objemu dodávaného zboží. V takové případě se cena hradí při doručení zboží tzv. na dobírku, nebo prostřednictví internetového bankovnictví.
3. Zboží může Spotřebitel převzít také v prodejně Prodávajícího osobně proti hotovostní platbě. Pokud si jej předběžně objedná objednávkou, musí tak učinit  do 7 dnů od potvrzení objednávky. V takovém případě dochází bez ohledu na předchozí ustanovení těchto obchodních podmínek k uzavření kupní smlouvy v okamžiku převzetí zboží v prodejně Prodávajícího.
4. Do okamžiku úhrady ceny zboží není Prodávající povinen zboží dodat.
 
 
 
V. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem a reklamace vad
 
A. Spotřebitel, jemuž je zboží dodáváno na základě internetové objednávky, je oprávněn odstoupit od uzavřené  kupní smlouvy  do 14ti dnů ode dne převzetí zboží.  V takovém případě je povinen neprodleně vyplnit internetové odstoupení od smlouvy a zaslat Prodávajícímu, současně je povinen neprodleně vrátit zboží na adresu Prodávajícího, odkud bylo zasláno. Pokud by manipulací Spotřebitele, či otálením s vrácením zboží došlo k jeho znehodnocení, není Prodávající povinen vrátit kupní cenu v rozsahu znehodnocení.
B. Vzorové poučení o odstoupení od smlouvy a formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy prostřednictvím internetové objednávky a doručení zboží - řídí se zákonem č. 363/2013 Sb:
1. odstoupení do 14ti dnů od převzetí, tedy tato doba běží dnem následujícím po převzetí zboží Spotřebitelem. V odstoupení Spotřebitel označí den převzetí zboží. V případě více druhu zboží dodávaných postupně je takové datum, datum převzetí poslední dodávky. Odstoupení je možné bez udání důvodu,
2. odstoupení Spotřebitel zašle mailovou adresou, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Uvede své jméno, příjmení, adresu (pokud nemá Spotřebitel mailovou), mailovou adresu, 
3. kupní cena ve smyslu těchto obchodních podmínek bude vrácena i s poštovným ve výši nejlevnějšího dostupného poštovného bez zbytečného odkladu po doručení vráceného zboží Prodávajícímu. Vrácení kupní ceny bude uskutečněno stejným způsobem, jakým byla platba za zboží provedena.  Spotřebiteli nevzniknou žádné výdaje.
4. Prodávající vracené zboží nevyzvedává osobně. Koupené zboží musí být vráceno do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Tím se míní odeslání odstoupení od smlouvy některým z provozovatelů poštovních služeb, nebo odeslání e mailem. Vrácení zboží může být provedeno provozovatelem poštovních služeb, nebo osobně do prodejny na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.
5. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případě dodávání potravin a nápojů, dodávaných do Spotřebitelovy domácnosti, nebo na určenou adresu.
C.       Spotřebitel, který uzavře kupní smlouvu v obchodním prostoru Prodávajícího (viz
      bod IV/3),  nemá právo od smlouvy odstoupit po převzetí zboží.
D.      1.  Prodávající je zavázán, že dodávané zboží má předpokládanou kvalitu, odpovídá popisu na obalu a má tuto kvalitu po celou dobu doporučené spotřeby, uvedené na obale. Doba doporučené spotřeby musí být delší, než je datum dodání zboží. To neplatí v případě, že cena zboží je snížena s ohledem na procházející termín doporučené spotřeby a toto je zřetelně vyznačeno.
2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci z vad bez odkladu po té, kdy zboží převzal sjednaným způsobem a to písemně, buď na adresu Prodávajícího, nebo formou e mailové zprávy. V reklamaci uvede vady, které zboží vytýká a datum převzetí zboží.
3. Při oprávněné reklamaci vad je Prodávající povinen, doplnit chybějící zboží, pokud se reklamace týká nižšího množství, nebo nedodání sjednaného zboží s tím, že pokud bylo dodáno jiné zboží, Spotřebitel je povinen jej vrátit bez odkladu spolu s uplatněním reklamace. V případě vady dodaného zboží je povinen Prodávající zboží vyměnit za bezvadné. I v tom případě musí Spotřebitel řádně a bezodkladně provést reklamaci a vadné zboří vrátit způsobem zde uvedeným. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náklady, které s uplatněním práva z odpovědnosti za vady souvisí. Jen pokud není možné doplnění zboží, či výměna, vrátí Prodávající cenu dodaného zboží, kterou Spotřebitel zaplatil.
4. V případě neoprávněné reklamace, bude vrácené zboží na náklady Spotřebitele zasláno Prodávajícím bez odkladu zpět na adresu, kam bylo Spotřebiteli doručováno.
5. Uplatnění práv z odpovědnosti za vadu musí být provedeno nejdéle do data předpokládané spotřeby zboží (týká se zejména potravin a nápojů), jinak nejdéle do 24 měsíců ode dne převzetí zboží Spotřebitelem.
 
.
 
VI. Objednávka zboží a uzavření smlouvy Kupujícím, cena a dodání
 
1. Prodávající umístěním svého zboží na internetových stránkách e-shopu činí nabídku uzavření kupní smlouvy pro Kupujícího. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena následujícím způsobem:
Kupující odešle návrh smlouvy - objednávky, kde uvede u právnické osoby svou firmu, IČ a adresu sídla, místo, kam má být zboží dodáno vč. uvedení statutárního zástupce a jeho jméno, u fyzické osoby uvede jméno, příjmení IČ a adresu místa podnikání a místo, kam má být zboží dodáno, Kupující dále uvede adresu pro doručování, pokud se liší od sídla, či místa podnikání. Nebo uvede,  že jej převezme na adrese Prodávajícího dále uvedené. Dále Kupující uvede číslo svého podnikatelského účtu. Dále uvede druh a množství zboží, které hodlá koupit. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem dojití potvrzení objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Každá objednávka je neodvolatelná.
2. Pokud Kupující požaduje doručit zboží na určenou adresu, zajišťuje Prodávající přepravu buď prostřednictvím dopravce, nebo vlastní dopravou. V případě využití dopravce, je ze strany Prodávajícího splněno dodání zboží v okamžiku jeho předání dopravci. Doprava se hradí zvlášť ( je v ceně).
3. Prodávající je zavázán dodat sjednané zboží zpravidla do 7 dnů ode dne uhrazení kupní ceny zboží. Kupní cena musí být uhrazena před dodáním zboží Kupujícímu na účet prodávajícího uvedený v e shopu , nebo hotově proti účetnímu dokladu při dodání zboží Kupujícímu. Způsob úhrady uvede Kupující v objednávce. Pokud je způsob úhrady uveden jako hotovostní platba, dodá Prodávající zboží v uvedené lhůtě, která plyne od uzavření smlouvy.
4. Do okamžiku úhrady ceny zboží není Prodávající povinen zboží dodat.
5. Kupující může též sjednané zboží převzít v prodejně na adrese Česká republika, Praha 9, Vysočany, Kovářská 4, nebo ve skladech Prodávajícího na adresách Nehvizdy 25081, Řecká 1 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 14:00 a v Brno - Modřice 66442, Masarykova 118, Areál CHAPEL v čase od 7:00 do 13:00.
 
 

VII. Odstoupení od smlouvy Kupujícím a reklamace vad
 
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze z důvodů zde uvedených, nebo důvodů zákonných. Důvody uvedené v obchodních podmínkách jsou:
a) podstatné porušení kupní smlouvy, kterým je dodání zboží v prodlení déle než měsíc po lhůtě v těchto obchodních podmínkách uvedené (viz bod VI/2,3). Strany se mohou o odstoupení od kupní smlouvy také dohodnout.
2.  Prodávající je zavázán, že dodávané zboží má předpokládanou kvalitu, odpovídá popisu na obalu a má tuto kvalitu po celou dobu doporučené spotřeby, uvedenou na obale (týká se zejména potravin a nápojů). Doba doporučené spotřeby musí být delší, než je datum dodání zboží alespoň o 1/3. To neplatí v případě, že cena zboží je snížena s ohledem na procházející termín doporučené spotřeby a toto je zřetelně vyznačeno.
6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci z vad bez odkladu po té, kdy zboží převzal sjednaným způsobem a to písemně, buď na adresu Prodávajícího, nebo formou e mailové zprávy. V reklamaci uvede vady, které zboží vytýká.
7. Při oprávněné reklamaci vad je Prodávající povinen, doplnit chybějící zboží, pokud se reklamace týká nižšího množství, nebo nedodání sjednaného zboží s tím, že pokud bylo dodáno jiné zboží, Kupující je povinen jej vrátit bez odkladu spolu s uplatněním reklamace. V případě vady dodaného zboží je povinen Prodávající zboží vyměnit za bezvadné. I v tom případě musí Kupující řádně a bezodkladně provést reklamaci a vadné zboří vrátit způsobem zde uvedeným. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náklady, které s uplatněním práva z odpovědnosti za vady souvisí. Jen pokud není možné doplnění zboží, či výměna, vrátí Prodávající cenu dodaného zboží, kterou Kupující  zaplatil.
8. V případě neoprávněné reklamace, bude vrácené zboží na náklady Kupujícího zasláno Prodávajícím bez odkladu zpět na adresu, kam bylo Kupujícímu doručováno. Pokud bylo převzato osobně, tak na adresu sídla, nebo místa podnikání
9. Uplatnění práv z odpovědnosti za vadu musí být provedeno nejdéle do data předpokládané spotřeby zboží, jinak nejdéle do 24 měsíců ode dne převzetí zboží Spotřebitelem. Kupujícím
10. Strany o reklamaci mohou sepsat písemný protokol a podmínky průběhu reklamace a odstranění vad sjednat dle své dohody.
11. Oprávněnou reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejdéle do...dnů od jejího uplatnění, v případě výměny vadného zboží nebo při záměně zboží, běží doba k vyřízení reklamace od data doručení vadného zboží Kupujícím Prodávajícímu na adresu, z níž bylo Kupujícímu odesíláno, nebo kde bylo převzato Kupujícím. V případě, že Prodávající reklamaci neuzná, sdělí Kupujícímu bez zbytečného odkladu důvody písemně, a to e mailovou korespondencí, nebo na adresu, kterou Kupující uvedl jako adresu pro doručování. Pokud mu bylo zboží vráceno, odešle jej stejným způsobem znovu Kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace, hradí náklady s ní spojené Kupující, v případě oprávněné reklamace, hradí náklady s vrácením zboží Prodávající.
 
 
 

VIII. Závěrečná ustanovení
 

1. Smluvní vztahy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se zásadně řídí českým právem a to i v případě uzavření kupní smlouvy se zahraničním partnerem. Stejně tak se řídí i případné spory, které by vznikly. Prodávající, Spotřebitel, nebo Kupující se zavazují vyvinout veškeré úsilí k smírnému vyřešení jakýchkoli problémů či sporů
2. V případě sporu, který se nepodaří smírně vyřešit je rozhodným soudem soud, který je obecným soudem Prodávajícího, kterým je v případě kupní smlouvy se Spotřebitelem i kupní smlouvy s Kupujícím Obvodní soud pro Prahu 9 vzhledem k stejnému sídlu společností MEXICALI s.r.o. a Front Line s.r.o.
3. V případě nepřevzetí zboží dodaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek  Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen uhradit veškeré náklady s dodáním zboží Prodávajícímu vzniklé. Jsou to zejména náklady na dopravu, balné, dále je povinen zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč.
4. V případě nepřevzetí zboží dodaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek Kupujícím, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady s dodáním zboží Prodávajícímu vzniklé. Jsou to zejména náklady na dopravu, balné, dále je povinen uhradit manipulační poplatek 0,5% z ceny dodávaného zboží. ( mohlo by být i 1%, nebo naopak méně, nevím, jaký bývá objem takových zakázek).
5. Prodávající je povinen dodávat kvalitní zboží s řádným vyznačením všech údajů dle platných českých právních předpisů.
6. Veškeré právní úkony dle těchto obchodních podmínek se provádí na formulářích určených Prodávajícím a vedených v příslušném e shopu.
7. Kupující/ Spotřebitel souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytne v rámci jednotlivé koupě, byly použity pro účely prodeje a koupě zboží. Výslovně souhlasí, aby údaje, které takto poskytl, byly zpracovány provozovateli internetových obchodů uvedených v preambuli těchto obchodních podmínek zákonným způsobem za účelem poskytování informací o nabízeném zboží, popř. službách prodávajících a to až do odvolání spotřebitelem/kupujícím. Spotřebitel/ Kupující bere na vědomí a je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Spotřebitel/Kupující může kdykoli svůj souhlas odvolat s okamžitou platností. Nakládání s osobními údaji spotřebitele nebo kupujícího takto získanými se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Kupující / spotřebitel má právo se kdykoli přesvědčit, jak je s jeho osobními údaji nakládáno a to na adresách uvedených v čl. I.- Preambule těchto obchodních podmínek a v případě nespokojenosti může jednak odvolat svůj souhlas a popř. se obrátit na Úřad pro ochran u osobních údajů a požadovat nápravu.